§1

Postanowienia wstępne

 1. BECHTOLD jest sklepem internetowym, dostępnym pod adresem internetowym https://bechtold.pl, którego właścicielem jest BECHTOLD & CO SP. Z O.O., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000443491.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży z Konsumentem oraz kontrahentami, zwanymi dalej Klientami, z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady postępowania reklamacyjnego, a także zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – BECHTOLD & CO SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29, kod pocztowy 90-212, NIP 725-003-89-29, REGON 470829527.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://bechtold.pl.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
 9. Produkt – dostępny w Sklepie towar lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: bechtold@bechtold.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (0-42) 616 53 61(0-501) 546 461
 4. Numer fax: (0-42) 616 55 61
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  84 1600 1462 1743 8807 1000 0002 EUR
  14 1600 1462 1743 8807 1000 0001 PLN 
  57 1600 1462 1743 8807 1000 0003 USD
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00.

§4

Informacje ogólne

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskiej walucie i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) lub innych wybranych walutach.
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną umożliwiają Klientowi nieodpłatne korzystanie ze Sklepu, a także dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi założenie konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu, do którego w każdej chwili ma możliwość wglądu i aktualizowania danych, a także prawo do usuwania konta bez żadnych konsekwencji.

§5

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na adres strony internetowej Sklepu i złożyć zapytanie ofertowe wypełniając formularz zamówienia.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Płatność za zamówiony towar może być dokonana w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 5. Dostępne formy płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Koszty dostawy:
 • Wszystkie zamówienia o wartości powyżej 2500 zł mają dostępną opcję darmowej wysyłki
 • Koszt wysyłki mniejszych zamówień na terenie Polski to 23 zł
 • Koszt wysyłki do innych krajów UE wyliczany jest w koszyku, po dodaniu produktów
 • Każda paczka wysyłana jest ubezpieczoną przesyłką kurierską
 • Wszystkie zamówienia można odebrać również osobiście, w siedzibie naszej firmy

Produkty dostępne na stanie, zamówione do godz. 13 wysyłamy tego samego dnia. Jeśli kupują Państwo za jednym razem zarówno produkty dostępne i na zamówienie – dostępne produkty wyślemy od razu, a te, na które trzeba zaczekać doślemy osobną przesyłką na nasz koszt.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Produktu o indywidualnych właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, czyli wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Takie produkty są oznaczone w sklepie jako Produkt na zamówienie lub inny niż “W dostawie” i “W magazynie”.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy.

b. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

§7

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba że na stronie Produktu zaznaczono inaczej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, w tym dane kontaktowe, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.

§8

Stosowanie przepisów dotyczących konsumenta 

Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być wybrane Przewoźniki lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, a także wybrany  podmiot obsługujący wybrane metody płatności .
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do ich zmiany lub usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim lub innym wybranym.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.
 3. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć w trakcie korzystania z usług Sklepu, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, a w razie nieosiągnięcia porozumienia poddają się rozstrzygnięciom sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta, wynikających z przepisów prawa.

Reklamacja
Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba że na stronie Produktu zaznaczono inaczej.
Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, w tym dane kontaktowe, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 Regulaminu. Jak złożyć reklamacje krok po kroku
Krok 1. Wejdź na stronę Sklepu.
Krok 2. Wypełnij formularz reklamacyjny uwzględniając:
dokładny opis uszkodzenia
okoliczności (w tym datę) wystąpienia uszkodzenia
okres użytkowania towaru
dane Klienta (w tym dane kontaktowe)
żądanie Klienta w związku z wadą towaru
kopię paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego zakup towaru w Sklepie
zwięzły opis stanu opakowania uszkodzonego towaru (przy zwrocie)
Krok 3. Formularz reklamacyjny zgłoś pisemnie lub drogą elektroniczną na podane adresy Sprzedawcy:
Adres: ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź
Adres e-mail: bechtold@bechtold.pl
Krok 4. Zwróć uszkodzony towar, najlepiej w oryginalnym opakowaniu na podany adres Sprzedawcy:
ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź
Krok 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od przyjęcia pisma reklamacyjnego.